Vedtægter

§ 1 Klubbens Navn og Hjemsted

§ 1.1 Foreningens navn er Yu-Sin – Bellinge Taekwondo Klub.

§ 1.2 Klubbens hjemsted er i Odense Kommune.

§ 2 Klubbens Formål

§ 2.1 Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i sporten taekwondo, i henhold til Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) og Chois Venners regelsæt, samt fortrinsvis at beskæftige unge under 25 år med fritidsaktivitet.

§ 3 Medlemskab af Organisation

§ 3.1 Klubben er medlem af Chois Venner og er undergivet dennes regler.

§ 3.2 Medlemmer, der ønsker at deltage i DTaF’s arrangementer, skal igennem klubbens løs licens hos DTaF.

§ 4 Optagelse af Medlemmer

§ 4.1 I henhold til klubbens Panda børnepolitik, kan enhver, der er fyldt 5 år optages som medlem af klubben. For medlemmer under 18 år kræves forældre/værges underskrift. Medlemmer registreres i klubben

§ 4.2 Personer, der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden inden for de sidste 2 år, kan ikke optages. Et afslag om optagelse kan dog indankes skriftligt for bestyrelsen, der ved afstemning afgør, om optagelse kan finde sted.

Et afslag om optagelse kan kræves taget op på førstkommende generalforsamling, der afgør, om optagelse kan finde sted. Dette skal være et særligt punkt på dagsordenen. Der kræves samme stemmemajoritet som ved vedtægtsændringer.

§ 4.3 Klubben optager passive medlemmer, som registreres i klubben.

§ 4.4 Bestyrelsen kan indstille medlemmer eller andre personer, der har ydet en særlig indsats for klubben eller taekwondo, til æresmedlemmer ved den årlige generalforsamling. Der kræves samme stemme- majoritet som ved vedtægtsændring.

§ 4.4.1 Bestyrelsen kan dog indstille tidligere trænere til æresmedlemmer, hvis der er tale om nogle som har mere end 10-års anciennitet i foreningen. Dette skal dog tage op til afstemningen og være enstemmig i både bestyrelsen og træneren. Hvis dette indtræffer, så skal dette annonceres i gennem klubbens officielle kanaler.

§ 4.5 Æresmedlemmer er kontingentfrie og nyder samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer.

§ 4.6 Udnævnelsen som æresmedlem kan dog inddrages på generalforsamlinger dersom det ærede medlem viser utilbørlig optræden eller har skadet klubben på anden måde. Der kræves samme stemmemajoritet som ved udnævnelsen. 

§ 5 Kontingent

§ 5.1 Kontingent opkræves via månedlig abonnementsbetaling, sædvanligvis forud. Kontingent fastsættes i flg. § 5.3

§ 5.2 Kontingent for passive medlemmer opkræves via månedlig abonnementsbetaling, sædvanligvis forud. Kontingent fastsættes i flg. § 5.3

§ 5.3 Fastsættes af klubbens kontingent gøres årligt af bestyrelsen, således det dækker klubbens udgifter. Overstiger forøgelsen, af et kontingent, med mere en 10% kræver dette afstemning ved førstkommende generalforsamling. Der kræves samme stemmemajoritet som ved vedtægtsændringer.

§ 5.4 Klubbens instruktører, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bliver godtgjort for deres kontingent, såfremt arbejdsindsatsen er tilstrækkeligt i forhold til de konkrete arbejdsbeskrivelser som foreligger for bestyrelsen og trænerne. Arbejdsindsatsen vurderes i samråd af bestyrelsen halvårligt.

§ 5.4.1 Er bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke selv aktive udøvere, kan dette videregives til ens eget barn.

§ 6 Udmeldelse/Eksklusion

§ 6.1 Til gyldig udmeldelse, sker automatisk, når man annullerer sin månedlige abonnementsbetaling, af det pågældende medlem.

§ 6.2 Medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end 30 dage, kan udelukkes fra træningssalen og har ikke adgang, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Instruktøren eller formand/kasserer kan ved enhver træning forlange, at medlemmet medbringer sin kvittering for betalt klubkontingent ved næste fremmøde. De kan forvente sagen overdraget for retslig inkasso for medlemmets regning, dog skal pågældende medlem have modtaget 3 skriftlige rykkere.

§ 6.3 Instruktøren kan med øjebliks virkning udelukke et medlem fra træningssalen, dersom vedkommende viser utilbørlig optræden eller ikke retter sig efter instruktørens anvisninger.

§ 6.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil eller et medlem gør sig skyldig i § 4.2 nævnte lovovertrædelser. Bestyrelsens beslutning herom kræver enstemmighed for eksklusion og vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 6.5 Spørgsmål om eksklusion, der skal behandles på en generalforsamling, skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 

§ 7 Ordinær Generalforsamling

§ 7.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 28 dages varsel.

Dagsordenen bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen.

§ 7.3 Man er stemmeberettiget til generalforsamlingen hvis man er et aktivt medlem af klubben og over 15 år. Er medlemmet under 15 år videre går stemmerettigheden til et af medlemmets værger/forældre.

Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede, da de ikke anses som aktive, men passive medlemmer.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorden

§ 8.1 Agenda for dagsorden forlyder således:

1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt evt. budget for det kommende år
4.Eventuelle udvalg aflægger beretning for det forløbne år.
5.Behandling af indkomne forslag
6.Fastsættelse af klubkontingent.
7.Valg af bestyrelse
8.Valg af to bestyrelsessuppleanter
9.Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
10.Eventuelt

§ 9 Generalforsamlingens Ledelse m.v. V.

§ 9.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.

§ 9.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog § 4.2, § 4.4, § 4.6 og § 6.5.

§ 9.3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af mødet optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 10 Ekstraordinær Generalforsamling

§ 10.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer stiller krav herom, skriftligt, til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest to måneder efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

§ 10.2 Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne for ordinær generalforsamling jfr. § 7.2.

§ 11 Klubbens ledelse

§ 11.1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til klubbens vedtægter.

§ 11.2 Bestyrelsen består af følgende medlemmer: en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for to år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Næstformand vælges blandt bestyrelsen.

Formand, sekretær samt første bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Og 2. bestyrelsesmedlem, kasserer, er på valg i ulige år.

§ 11.3 Klubbens ledelse skal sørge for at medlemmerne, ved indmeldelse i klubben, bekendtgøres med klubbens vedtægter og regler.

§ 11.4 Klubbens ledelse frasiger sig ethvert ansvar for skader opstået under træning og stævner og antager, at ethvert medlem er såvel fysisk og psykisk rask. Lægeundersøgelse kan anbefales.

§ 12 Tegningsret

§ 12.1 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af dens medlemmer, heriblandt formanden og/eller næstformanden, er til stede. Dette undtaget dog i § 6.4.

Ved stemmelighed i bestyrelsen gælder formandens stemme dobbelt.

§ 12.2 I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Sekretæren fører mødeprotokol.

§ 12.3 Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner fra kr. 2.500,00 til kr. 5.000,00 kræves underskrift af såvel formand som kasserer. I tilfælde af familie samhørighed mellem formand og kasserer kræves underskrift af hele bestyrelsen ved alle dispositioner.

§ 12.4 Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,00 kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

§ 13 Regnskab

§ 13.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13.2 Bestyrelsen skal inden 21. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

§ 13.3 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 13.4 Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Revision

§ 14.1 På den ordinær generalforsamling vælges, for et år ad gangen, 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.1 stk. 9.

§ 14.2 Revisorerne skal hvert år inden 1. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

§ 14.3 Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer

§ 15.1 Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget undtaget ved § 16 hvor der kræves 80 % fremmøde og enstemmighed for forslaget.

§ 16 Klubbens Opløsning

§ 16.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§ 16.2 Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 80 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves enstemmighed. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmemajoritet, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16.3 Generalforsamlingen træffer beslutning om afviklingen af klubbens formue, hertil kræves simpelt flertal.

§ 16.4 I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune indenfor Taekwondo.